Paradigma teòric conceptual

fonamentació curricular

La proposta que es presenta en aquest treball sobre l’aproximació de l’obra de Jesús Moncada a l’escola segueix les orientacions metodològiques de l’ensenyament de la lectura i l’escriptura a partir d’una aproximació significativa i funcional com determina l’Ordre de currículum.

La llengua catalana i les seves modalitats lingüístiques d’Aragó, són part indissoluble del patrimoni lingüístic i cultural de la Comunitat Autònoma d’Aragó, com estableix l’article 7 de l’Estatut d’Autonomia d’Aragó. Per a garantir el seu ensenyament, el currículum per aquesta àrea, s’estructura d’acord amb les directrius establertes en el Marc Comú Europeu de referència per a les Llengües (MECR): comprensió i producció (expressió i interacció) de textos orals i escrits.

És important que els nens vegin la rellevància que té el fet de poder llegir i escriure per a millorar el procés comunicatiu, la imatge personal i l’autonomia (…). Aprendre la llengua catalana i les seves modalitats lingüístiques a l’Aragó implica, no solament el coneixement d’un dels trets culturals més rellevants sinó que aquest aprenentatge es tradueix en l’interès per conèixer i apreciar el patrimoni i la diversitat lingüística i cultural de la nostra comunitat[1].

Alguns d’aquests trets bàsics de l’ensenyament segons s’indica en la normativa curricular són:

  • La contribució de forma transversal a la consecució de les competències claus establertes en el currículum d’Aragó, especialment al desenvolupament de la competència en comunicació lingüística.
  • Les competències de l’alumnat es plantejaran des del respecte, la igualtat d’oportunitats i la integritat de les diferents propostes curriculars.
  • Es promourà la participació de la família en l’escola.
  • El paper del docent és primordial en el procés de l’aprenentatge; és orientador i guia, vehicle de comunicació i motivador de l’alumnat.
  • Els agrupaments facilitaran la diversitat de situacions comunicatives dintre de l’aula.

El document curricular inclou els continguts i els criteris d’avaluació de les competències bàsiques per a cada curs, des de primer a sisè de l’Educació Primària[2].

Aquest estan dividits en cinc blocs:

1.- Comunicació oral: escoltar, parlar, conversar.

2.- Comunicació escrita: llegir.

3.- Comunicació escrita: escriure.

4.- Coneixement de la llengua.

5.- Educació literària.

 Com ja s’ha indicat, les activitats pràctiques per aplicar a l’aula que es proposen en aquest treball responen a la proposta curricular i, per tant, es poden incloure en la programació didàctica del professorat i formar part del Projecte Educatiu i del Projecte Curricular del Centre.

______________________________

[1]ORDEN ECE/850/2016, de 29 de julio, por la que se modifica la Orden de 16 de junio de 2014, de la Consejería de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se aprueba el currículo de la Educación primaria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA, núm. 156 del 12/08/21016. ANEXO II: LENGUAS PROPIAS DE ARAGÓN. LENGUA CATALANA. pp.117-172).

 [2] El document complet es trova en el BOE núm. 165, indicat anteriorment, pp. 113-177.

Descàrrega els recursos

En els recursos educatius trobaràs la fonamentació i paradigma sobre l’obra de Jesús Montcada.

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Departamento de Educación, Cultura y Deporte

Parque Empresarial Dinamiza (Recinto Expo)
Avenida de Ranillas, 5D - 2ª planta
50018 Zaragoza
Tfno: 976 71 54 65